HomeCategory

Archiwa Komunikaty publiczne - megabajt

Firma Megabajt Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie do realizacji Projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa MEGABAJT poprzez uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”. Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania[1] 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Numer konkursu:  RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 Numer projektu:    RPMA.03.02.02-14-6286/16