Projekty unijne

2014-01-01

Dofinansowanie do realizacji Projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa MEGABAJT poprzez uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowych”

Firma Megabajt Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie do realizacji Projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa MEGABAJT poprzez uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III
„Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”.

Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”
Poddziałania[1] 3.2.2 „Modele biznesowe”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Numer konkursu:  RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16
Numer projektu:    RPMA.03.02.02-14-6286/16